Какво е финансов одит?

Какво е финансов одит?

Същност и история за начинаещи

Финансовият одит е критичната оценка на фирмената документация и финансови отчети. Финансов одит или финансов профил на една фирма се издава чак след окончателното приключване на този анализ. Тези анализи се извършват от сертифицирани консултантски и счетоводни фирми, които предоставят обективна оценка за финансовата почтеност на одитираната фирма. Целта на одита е да се удостовери дали фирмената финансова документация отговаря на финансовите претенции.

Функция

Финансовият одит дава на фирменото ръководство реален поглед върху финансите на предприятието. Обикновенно фирмата наема външна консултантска организация, която да даде обективна оценка касаеща фирмените финанси. Финансовият одит дава възможността фирмата да докаже, че няма нищо „скрито-покрито”. Всички - държавната администрация, финансовите институции, банките, клиентите и служители – имат достъп до публикувания резултат от одита. Така всички имат актуална информация за това на коя позиция се намира съответната фирма на финансовия пазар. Одита значително намалява процента на счетоводните грешки и неправомерните промени във фирмената документация.

История

За пръв път в исторически план за финансов одит се говори през 1314 г . във Великобритания, където такъв е бил проведен по заповед на кралица Елизабет I. Тя посочила Одитор на финансите, който трябвало да изготви план за отчитане на правителствените разходи. Този метод не бележел значителен успех докато през 1866 г . Уилям Гладстоун не внесъл промени в плана за одит като част от внедрената от него реформа на публичните финанси. Тези реформи включвали отчитането и на разходите направени от Парламента. Парламента била и първата държавна институция, която била одитирана и първата, за която има писмени доказателства, че е подлежала на такава проверка. Оттогава насам държавните институции се подлагат регуларно на финансов одит като превантивна мярка срещу корупцията и задкулисните сделки.

Значимост

Често хората имащи интерес да станат клиенти или акционери на дадена фирма се интересуват от нейното финансово състояние. По света същестуват много счетоводни и консултантски фирми, които предлагат на клиентите си пакети услуги ориентирани точно в тази насока.

Структура

Финансовите одити се извършват до края на първото тримесечие на календарната година и обрисуват реална картина за финансовото състояние на бизнеса за приключилата година. Изпълнява се от регистрирани членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Одиторите проверяват точността на отчетите на вътрешните контролни лица за финансовото състояние на фирмата. В допълнение към това одитиращите фирми подлагат на проверка и вътрешните системи за контрол на проверяваното предприятие.

Фактори, които трябва да се вземат предвид

От изключителна важност за одитиращата фирма е тя да остане обективна в оценката при провеждане на финансов одит. Финалния етап е публикуването на документация с резултата от проведения финансов одит. В нея се посочват намерените аномалии, инструкции за отстраняването им и всякаква друга информация отнасяща се за предоставените финансови данни.