Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 1

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 1

На проведения на 05.02.2013 г. семинар в учебната зала на Крестън БулМар, разглеждащ Годишното счетоводно и данъчно приключване за 2012 г, бяха обсъждани проблемите при годишното счетоводно приключване и създаването на Годишната данъчна декларация по ЗКПО. Бяха застъпени следните теми:

 • Счетоводните проблеми от края на годината, а именно – начисления, инвентаризации, приблизителни оценки и др.
 • Отчитане и ефекти в годишната данъчна декларация при последващи отписвания и оценки на краткотрайни и дълготрайни активи и задължения и вземания.
 • Провизии и начисления.
 • Задължения за подаване на ГДД – кога?

По време на семинара беше отговорено на конкретни въпроси като:

 • Как, кога и защо е необходимо провеждането на инвентаризация на пасивите и активите на фирмата? Кои от тях подлежат на инвентаризация?
 • Осчетоводяване при липсва на дълготрайни активи и какъв ДДС ефект има.
 • В случай на кражба липсата на дълготрайни активи данъчно признат разход ли е?
 • При калкулиране на корекцията на данъчен кредит има ли значение натрупана амортизация на липсващ актив?
 • При инвентаризация приходите от установени излишъци облагат ли се с корпоративен данък?
 • Намалява ли се данъчния финансов резултат с приходите от установени излишъци и кога?
 • Осчетоводяване на брак на дълготрайни активи.
 • При брак на дълготраен актив прави ли се корекция на използвания данъчен кредит?
 • В кои случаи при брак и липси на ДМА не се извършва корекция на данъчен кредит?
 • С разходите за брак на дълготрайни активи осъществява ли се промяна на данъчния финансов резултат?
 • Къде се посочват счетоводната и данъчната амортизация в ГДД за съответващата година?
 • Какво отражение дава увеличаването на полезния срок за употреба на дългосрочен актив?
 • Преразглеждане на полезния живот на дълготраен актив. Кога имаме право да променим работещия амортизационен ред?
 • Може ли да се увеличава срока за ползване на амортизиран вече актив?
 • Какво представлява остатъчната стойност на данъчен актив?
 • При консервирани активи за данъчни и счетоводни цели трябва ли да прекратим амортизацията?
 • Допустимо ли е нормата в амортизационния данъчен план да е под установената в закона?
 • При неизползване на ДМА задължени ли сме да начисляваме амортизационни разходи?
 • Какви промени можем да внесем в данъчния и счетоводен амортизационен план?
 • Какви корекции се предвижда се направят в ГДД при премахване на актив?
 • Кога могат да се заличават дългосрочни активи за сметка на личен капитал?
 • Как данъчно и счетоводно се третират излишъци и липси на материални запаси?
 • Как да се осчетоводява бракуването на материални запаси и какво е данъчното разглеждане?
 • Как се осъществява компенсиране на липси с излишъци на МЗ?
 • Кои липси на МЗ се приемат за данъчни цели?
 • Как да осчетоводим начет на МОЛ при липса на МЗ?
 • Какво представлява данъчното и счетоводното отчитане на брак на МЗ?
 • Как да бракуваме хранителни стоки?
 • Извършва ли се корекция на употребения данъчен кредит при отсъствие на МЗ и на каква равностойност?
 • Технологичен брак – данъчно признат разход ли е?
 • Разходите за брак заради изтичане срок ана годност на МЗ зачита ли се данъчна цел?

Лектор Пламен Донев, управляващ съдружник данъци и методология в Kreston BulMar.

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/81/Годишно-приключване---част-I/