Сключване на срочни трудови договори

Сключване на срочни трудови договори

На 05.02.2013 бе проведен семинар на тема „Сключване на срочни трудови договори”. Семинарът бе воден от Георги Димитров управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar. По време на семинара се разискваха въпроси за особеностите при сключването на срочни ТД, срочен ТД за завършване на конкретна работа, за назначаване на длъжност, която е предвидена да се запълни след провеждане на конкурс, примери при назначаване по заместване. Още какво е необходимо да бъде съдържанието на един такъв срочен договор, кога се сключва той, как може да бъде прекратен и др.

Фокусът на семинара беше обърнат върху следните въпроси:

 • Какво всъщност е срочният договор, описан в чл. 68 от КТ?
 • Срок на договора – необходимостта от посочване на крайна дата и за какво време може да се сключва такъв ТД?
 • Кога е подходящо да се сключат срочни ТД?
 • Кога е належащо сключването на срочен ТД?
 • Какво се има в предвид под краткотрайна дейност/работа в чл.68 от КТ? Имаме ли законно основание да сключваме срочен ТД когато налице не дейност/работа от сезонен, краткотраен или временен характер?
 • Когато са налице какви предпоставки може да се сключва договор за завършване на конкретна работа?
 • Как е необходимо да се посочи в ТД извършваната работа и критериите определящи дали тя е завършена?
 • Задължени ли сме да спазваме предизвествие при наближаващ срок на изтичане на ТД?
 • Как да подадем Уведомление по чл. 62 при прекратяване и сключване на срочен ТД?
 • Разрешено ли е да се сключи срочен ТД за определена работа за сезонна работа?
 • Разрешено ли е да се посочи срочен период в срочен ТД?
 • По какъв начин се сключва срочен ТД за заместване на служител/работник?
 • Разрешава ли се да се прекрати срочен ТД на майка? Как се процедира ако титуляр в отпуск по майчинство не желае да се върне на работа след края на 2-те години платен отпуск по майчинство? Съществува ли защита за майки на срочен ТД, които са назначени по заместване?
 • Счита ли се срочният ТД за постоянен ако след края на срока му не е предадено Уведомление по чл.62?
 • Изборни длъжности и длъжности, чийто служители се избират с конкурс – как се сключват такива срочни ТД?

Гледайте цялото видео на адрес: www.accounting-seminars.com/Семинари/83/Сключване-на-срочни-трудови-договори