Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 3

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 3

Част 3 от семинара за Годишно приключване хвърли светлина върху следните конкретни въпроси:

 • Кога да правим инвентаризация на задължения и вземания? Задължени ли сме или е само препоръчително?
 • Кога ни се признава разхода за отписване на вземане?
 • Какъв е давностния срок на вземанията?
 • Какво ще се случи, ако след петата година от негото възникване едно вземане не се отпише?
 • Ако не се обезцени едно вземане какви данъчни и счетоводни проблеми бихме имали?
 • Кога трябва да правим обезценки на вземания и задължително ли е това?
 • Какви документи са ни необходими за да извършим обезценка на вземания?
 • Как да осчетоводим такава обезценка?
 • Къде в ГДД трябва да посочим обезценката?
 • Как точно формираната при обезценка на вземане данъчна разлика се „обръща”?
 • Какво трябва да отразим в ГДД след края на давностния срок на обезцененото вземане?
 • Ако вземането не е с изтекла давност как може да отпишем вземане?
 • Как трябва да отчетем получено вземане, което преди това е било обезценено?
 • Отписване на вземане след края на давностния срок смята ли се за признат данъчен разход?
 • Когато трябва да отпишем задължения с приключил давностен срок?
 • Можем ли да оставим задължение за счетоводни цели, а за данъчни да го отпишем?
 • Когато някой контрагент е обявен в несъстоятелност какво се случва с вземанията/задълженията?
 • Какво е опрощаване на вземания?
 • Какъв е давностния срок на едно вземане? Периодичните такива какъв срок имат?
 • Задължени ли сме да отпишем несъбрано взимане в края на годината на изтичане на неговата давност?
 • Как точно се облага опростеното от кредитора задължение на кредитополучателя?
 • При опрощаване на задължение дължим ли данък върху дарението?
 • Кога трябва да се направи преоценка на дълготрайните активи?
 • Какви методи можем да приложим за да отчетем ДА?
 • Какъв ще бъде крайният счетоводен ефект от тази преоценка?
 • Как да отразим в ГДД образувания през годината преоценъчен резерв?
 • Как и кога да отпишем преоценъчния резерв, който се е натрупал?
 • На какви периоди трябва да извършваме обезценка на активи?
 • Какво е инвестиционен имот?
 • Как трябва да осчетводим преоценката на такъв имот?
 • Трябва ли да не направят промени в данъчния и счетоводния амортизационен план със стойността на получената преоценка?
 • Какъв подход трябва да приложим за последваща оценка на един инвестиционнен имот?
 • Колко често трябва да правим такава преоценка?
 • В коя група от ДАП се причисляват инвестиционните имоти?
 • Къде в ГДД трябва да отразим намалението/увеличението в цената на инвестиоционният имот?
 • Кога се признават всички натрупани обезценка/преоценка на инвестиоционен имот данъчни разлики?

Лектор Пламен Донев, управляващ съдружник Данъци и методология в Kreston BulMar.

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/84/Годишно-приключване---част-III