Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 4

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 4

Пламен Донев доразвива темата за годишното приключване в четвъртата част от семинара и отговаря на Вашите въпроси:

 • Какво са последващи оценки на финансови активи?
 • Какви категории финансови инструменти има?
 • Какви способи за оценка се използват за различните категории ФИ?
 • Какво е това провизии?
 • Кога провизия може да бъде породена от вземания по съдебни спорове?
 • Начисляване на провизии – кога се налага?
 • Как да осчетоводим разход за провизия?
 • РП признат данъчен разход ли са? Кака разлика представлява този вид разход – поястоянно или временна?
 • Как да осчетоводим и отразим в ГДД начисления РП на съдебния вземания и как трябва да се отрази края на съдебния спор?
 • Провизии за задължения и провизии гаранции– как и кога се начисляват?
 • Провизии при договори за строителство – кога да ги начислим и как се остойностяват?
 • Къде в ГДД трябва да опишем РП от неизползвани отпуски?
 • Разходи за осигуровки върху неизползван отпуск признава ли се за данъчна цел?
 • Кога се налага разходите по обезщетения по КТ при пенсиониране да бъдат оценявани от актюер?
 • Какво означава да се ограничат разходи и приходи?
 • Как най-точно могат приходите и разходите за бъдещи периоди да се определят?
 • Кога не се признават за разход за данъчни цели неизплатените доходи на физически лица?
 • Какво се нарича „слаба капитализация”?
 • Ако все още нямате издадена фактура за даден приход той подлага ли се на облагане?
 • Как можем да отразим в ГДД една слаба капитализация?
 • Кои са подлежащите на данъчна регулация разходи за лихви при слаба капитализация?
 • В режим на слаба капитализация как можем да приспаднем непризнати разходи за лихви?
 • До колко години може да се покаже регулираното в ГДД обратно проявление на разходи за лихви?
 • Реорганизира ли се в ГДД финансовият резултат с неплатените лихви за физически лица?
 • Как да изчислим EBIT?
 • Как да пренесем данъчни загуби?
 • Как да попълним приспадането на данъчни загуби в ГДД?

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/85/Годишно-приключване---част-IV