Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 5

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 5

В част 5 от семинара „Годишно счетоводно и данъчно приключване” лекторът Пламен Донев ще ни запознае с това кой е задължен и при какви условия да подава ГДД, преобразуването с временни и постоянни данъчни разлики, отразяването на поправени счетоводни и данъчни грешки и значението за ДО на попълнените в ГДД данни.

Ще получите отговори и на следните въпроси:

 • Кога Търговските дружества трябва да подават своята ГДД?
 • Кога юридическите лица с нестопанска цел трябва да подават ГДД?
 • Трябва ли да се подаде ГДД, ако ЮЛ не е извършвало стопанска дейност през миналата година?
 • При обединяване на две фирми, кой трябва да подаде ГДД по ЗКПО?
 • Какви са критериите при определяне вида на стопанската дейност?
 • На ЮЛ с нестопанска цел кои разходи и приходи се посочват?
 • Какви други документи са длъжни да подадат юридическите лица заедно с ГДД?
 • Кои разходи и приходи трябва да изключим от счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване?
 • Какви данъчни разлики с амортизацията на активите могат да възникат?
 • При неизплатени суми на физическия лица какви данъчни разлики могат да възникат в края на годината?
 • Как трябва да отразим в ГДД на ЮЛ неизползваните отпуски?
 • Начислените, но неплатени данъци за осигуровки на работещи на договори различаващи се от трудови признават ли се?
 • Загубата от сделки с финансови инструменти, търгувани на регулирани финансови пазари постоянна или временна разлика е?
 • При брак и липси на материални запаси и активи какви данъчни разлики се образуват?
 • Кога коригирания данъчен кредит при брак и липса на материални запаси и активи се признава за данъчна цел?
 • Как да отразим получен приход от застрахователно обезщетение в ГДД?
 • Как да отразим несвързаните с дейността разходи?
 • Когато сме платили данък върху разходите за бензин на служебен транспорт трябват ли ни пътни листа за да се допусне разхода?
 • При какви случаи начислените разходи за ДДС не са признават за разход за данъчни цели?
 • Неустойките и лихвите към доставчици признават ли се за данъчен разход?
 • Как да третираме за данъчни цели установения при ревизия непризнат данъчен кредит?
 • Приспадането на загубите в ГДД смята ли се за данъчна разлика?
 • Признава ли се приход от отписване на задължение, за което задължение е изтекъл срока на давност?
 • Кои са перманентните разлики намаляващи финансовия резултат?
 • Какъв данъчен ефект има от начислени провизии?
 • Как да отразим допуснатите счетоводни грешки в ГДД?
 • Как при неотчетен приход през предходен период да отразим счетоводна грешка?
 • Как да попълним частта относно допуснати счетоводни грешки и ефектите от тези грешки?
 • При изменение на счетоводната политика какви корекции за миналата година се посочват?

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/87/Годишно-приключване---част-V/