Типове одит в Република България

Типове одит

Запознайте се с типовете одити извършвани от Сметната палата на Република България. В статията са описани накратко какво представлява всеки един от одитите и повече подробности за финансовият одит.

Сметната палата реализира следните типове одити:
- Финансови;
- За съответствие;
- На работния процес;
- Специфични.

•    Под  „финансов одит” се разбира изразяването на безпристрастно мнение до каква степен ГФО на някоя организация дава реален и обективен поглед върху финансовото и имущественото състояние в съгласие с установените рамки за отчетност.
•    „Одит за съответствия” се отнася до изследване на финансовата администрация и контролните системи, включващ вътрешен одит и решенията на ръководството във връзка с фирмата, управлението, планирането, контрола и отчитането на бюджетни и други публични ресурси и дейности в проверяваната фирма с оглед на това дали се съобразяват с условията за нормативните актове, вътрешно-фирмените инструменти и правилници.
•    „Одит на работния процес” се отнася до преглед на дейностите включени в планирането,
имплементацията и контрола на всички нива на ръководене на одитираната фирма разглеждайки тяхната ефикасност, ефективност и икономичност.

Финансов одит

Сметната палата провежда финансови одити на:
-    ГФО на бюджетно финансирани организации, които са първостепенни разпоредители на бюджетни кредити и на бюджетно финансирани организации, които са вторстепенни такива прилагайки съобразно специални закони;
-    ГФО на общини с бюджет, който надхвърля 10 милиона лева;
-    други ФО, когато това е планирано в закона. Той се провежда на база преценка на риска.
Ръководителят на одита трябва да публикува чернова на доклада от финансовия одит и становище възоснова на направената проверка, включително заключения за удостоверяване или отказ от заверка на предоставен финансов отчет. Становищата за заверка са:
-    одиторско мнение за становище без резерви;
-    одиторско мнение за становище без резерви с обърнато внимание;
-    одиторско мнение за заверка с резерви;
-    одиторско мнение за отказване на заверка.

В случай че се откаже заверка Председателят на СП трябва да информира Министърът на финансите и той/тя да задейства мерки съгласно с чл.38 от Закона за държавния бюджет. Когато проведения одит се отнася до второстепенни разпоредители на бюджетни кредити становището се препраща и на първостепенните такива.