Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - Част 6

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - Част 6

Последната, шеста част на семинара за Годишно приключване насочва вниманието върху отсрочени данъци и преобразувания по ГДД. Разглежда се в подробности декларирането на: данъци върху разходите, на авансовите вноски за 2013г., на доходите от чужбина; на счетоводното отчитане на пасиви и активи по острочени данъци и др.

Ще получите въпросите:

 • Как с получените финансирания да преобразуваме данъчния финансов резултат?
 • Разходите за учредяване на фирма как и кога се признават за данъчни цели?
 • Как и каква данъчна разлика се описва изплащането на дивидент/ликвидационен дял с активи?
 • По каква стойност и как да отпишем актив, който сме отстъпили като ликвидационен дял/дивидент?
 • Как да опишем неразпределимите разходи на юридическите лица с нестопанска цел в ГДД по ЗКПО?
 • В какви случаи се признават данъчно разходите по дарения?
 • Какъв може да е максималния размер по ЗКПО на данъчно признатите разходи по дарения?
 • Как трябва да се отразят разходите по дарения в ГДД?
 • Разходите за дарения каква данъчна разлика са – постоянно или временна?
 • Как да опишем в ГДД използваните данъчни облекчения?
 • Как се отразва печалбата на юридическо лице, обложено в чужбина в ГДД?
 • Как се третира търговската репутация по ЗКПО?
 • Признават ли се и кога разходите по образуването на данъчно амортизуем актив?
 • При сделки между свързани лица къде се показват отклоняванията при пазарните цени?
 • При попълване на ГДД как да се използват принципите за да избягнем двойното данъчно облагане?
 • Какви са съществуващите методи за избягването на такова облагане?
 • Как да начислим текущ разход за корпоративен данък?
 • Надвнесените авансови вноски от предишни години как се приспадат?
 • Справка за данъците върху разходите, част 7 от ГДД, как се попълва?
 • Кога са дължими авансовите вноски по ЗКПО?
 • Как трябва да се попълни справката към ГДД отнасяща се за данъците върху разходите?
 • Как за целите на плащане на авансови вноски по ЗКПО се определя прогнозната данъчна печалба?
 • Острочените пасиви и активи кога възникват?
 • Какво всъщност е актив по острочен данъчен актив?
 • Кога се образува такъв актив?
 • Ако данъчните амортизации са по-високи от счетоводните за актуалната година какво се образува – актив или пасив?
 • Кога можем да отчетем като текущ разход допусната в предходен период счетоводна грешка?
 • Къде в ГДД се посочва, ако през актуалната година са отчетени разходи за обезценяване на вземане, но които се отнасят за миналата година?
 • Как да осчетоводим отсрочени данъчни ефекти?
 • По смисъла на ЗКПО какво е данъчна временна разлика?
 • А какво е по счетоводните стандарти?
 • В Данъчния амортизационен план каква е равностойността на балансовата стойност?
 • В Отчета за разходи и приходи какво са отсрочените данъчни приходи и разходи и какво са текущите данъци за разходи?

Гледайте цялото видео на адрес:
www.accounting-seminars.com/Семинари/87/Годишно-приключване---част-V/