Одитни процедури - Част I

Одитни процедури

Статията описва стъпките, които следват одиторите в рамките на всеки финансов одит. Наръчникът е ориентиран основно в процедурите последващи извършения финансов одит както е поставено в Закона за Сметната палата на Репулика България.

Подготвяне на доклад за финансов одит – чернова.

В рамките на 14 дни след привършването на одита, началника на екипа провел проверката трябва да подготви чернова на доклада за проведения финансов одит. Тя се изготвя съобразно  плана за финансов одит, който е съобразен със законовите постановления и приетите международни одиторски стандарти.

Предварително известяване на заключенията от одита.

Управителят на одитираната институция се известява чрез изпращането на черновата от отчета за финансовият одит. Този доклад се препраща също така и на хората управлявали предприятието по време на провеждането на одита, ако има такива.  Докладът трябва да бъде изпратен до един месец след края на одита.
Отделно от задължението за известяване, докладът от финансовият одит трябва да бъде качен и на уеб страницата на Сметната палата. Така съответния управителен орган на палатата може да започне самостоятелни стъпки за известяване на бившите управители на одитираната институция за заключенията от проведения одит.
Управителят на одитираната фирма и бившите ръководители имат правото на възражения срещу черновата на доклада за финансов одит. Той трябва да предоставят доказателства и/или писмена обосновка до 14 дни след получване на черновата. При изпратена писмена молба от името на управителят на проверената организация заместник-председателя може да  отсрочи крайният дата за възражения със 7 дни.

Заместник-председателя подготвя добре обосновано заключение на възраженията до 14 дни след тяхното получаване и ги предава на Председателя заедно с мотивиран план за промени в  констатациите, изводите, заключенията и оценките от доклада.
Когато одитираната фирма е затворена, черновата на доклада от финансовият одит трябва да бъде изпратен на управителя на фирмата приемник. Където такъв не е определен, черновата трябва да бъде изпратена на отговорните за затварянето на фирмата лица, за информация.

Окончателен доклад от финансовият одит.

Председателят или упълномощеният от него/нея заместик-председател публикува оконачателният доклад от проведения финансов одит на основа направените възражения и цялостната оценка на фактите и по този начин може:
-    да отхвърли или приеме, частично или напълно, открития, заключения, оценки и препоръчки в доклада за одита;
-    напълно да отхвърли доклада заради нередности и пропуски, които не могат да бъдат пренебрегнати;
В случаите където промените в доклада за одита водят до заключения за нарушения, за които се предвиждат тежки наказания, Председателят трябва да уведоми за това управителя на проверената фирма. Когато заключенията от проверката  говорят за нарушения, за които се предвижда да се търси по-тежка отговорност, Председателят е ангажиран да уведоми управителят на одитираната институция. Управителят пък, може да пусне допълнително възражение в писмен вид в отговор на промените в данните, оценките и заключенията, със срок 14 дни от датата на сдобиване на информацията.
Председателят изразява окончателно мнение относно пуснатите допълни възражения.