Одитни процедури - Част II

Одитни процедури Част 2

Част Втора на статията "Одитни процедури".
Статията описва стъпките, които следват одиторите в рамките на всеки финансов одит. Наръчникът е ориентиран основно в процедурите последващи извършения финансов одит както е поставено в Закона за Сметната палата на Репулика България.

Изпращане на доклада от финансовия одит на одитираната единица

Председателят е задължен да изпрати окончателния финансов доклад до управителят на одитираната единица в срок от 7 дена от датата на издаване.
Когато фирмата е второстепенен или по-нисък клас разпореждаща се с бюджетни кредити, отчетът трябва да се изпрати и на първостепенния разпореждащ се за информация или за да може да пусне в ход необходими мерки съгласно правомощията дадени му от закона.
Председателят има право да прати докладът и до други органи, които може да са заинтересувани от заключенията от финансовия одит, за информация или за образуване на необходими последващи действия.

Последващи препоръки

Председателят или представляващ го/я заместник-председател трябва да пподготвя осъществяването на подходящ контрол за реализиране на направените препоръки. Той/тя трябва да уведомява редовно Контролният съвет на Сметната палата.
Ръководителят на организацията, подлежала на одит, трябва да започне мерки за реализиране на посочените препоръки и да извести Председателя за тези мерки в писмен вид, в срока за това посочен в доклада, взимайки предвид естеството на тези препоръки.
Ако се случи така, че тези препоръчки не успяват да бъдат имплементирани, Председателя трябва да изпрати доклад с предложения за започане на мерки на съотвените органи – Министерски съвет, Народно събрание или общински съвет.

Мерки в случай на нарушаване на режима на обществените поръчки

Когато са установени нарушения в режима на обществените поръчки, доклада за одит в частта касаеща нарушаването на процедурите трябва да се изпрати към съответните органи (Агенция по обществени поръчки) за да се стартират необходимите мерки.
Докладът трябва да се изпрати до 7 дни от деня на неговото приемане.

Уведомяване на компетентите органи за вземане на мерки

Ако налице е информация за нарушения или вреди в изпълнението на бюджети или извънбюджетни фондове и сметки, Председателят трябва да изпрати доклада за одит на подходящия компетентен орган който да търси административна или имуществена отговорност.  Алармираният орган се задължава в срок от 14 дни от приемане на одитния доклад да извърши необходимите стъпки при търсене на отговорност.

Уведомяване при наличие на данни за закононарушение

Ако налице са такива данни доклада се изпраща в прокуратурата. Сметната палата не е упълномощена да отпуска информация до приключването на наказателното производство.
При наличието на данни указващи извършено престъпление в ръководенето на ресурсите от фондовете и програмите на ЕС, след решение на Сметната палата, отчетът от одита може да бъде изпратен на компетентни органи в ЕС с цел предотвратяването на измами.

Оповестяване на докада от проведения финансов одит

Сметната палата  публично оповестява само доклади, които не са тайна защитена от закона. Тези доклади се публикуват на уеб страницата на СП или по начин посочен от Председателя.Приключените одити не се публикуват публучно чак до излизането на окончателния доклад от одита.

Доклади от одити касаещи ресурси по програми и фондове от ЕС

Докладите от приключените одити заедно с доказателствата от одита трябва да бъдат изпратени към Европейската комисия и Европейската сметна палата.