Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2013 г.

ЗДДС Семинар

На 08.01.2013г в учебната зала на фирма Крестън Булмар беше проведен счетоводен семинар с тема „Промените в Закона за данък добавена стойност за 2013г.” с лектор Пламен Донев, Директор отдел „Данъци и методология” в  Крестън БулМар ООД, а етo и основните акценти в семинара.

 • Услугите на ЧСИ и ДСИ (частен/държавен съдебен изпълнител)
  От 2013 г. услугите на държавният съдебен изпълнител се допускат за дейност облагаща се с ДДС. Елиминира се дискриминационното третиране от ДДС гледна точка между частни и държавни съдебни изпълнители.

 • Изисквания за фирмите разполагащи със собствени цистерни за гориво
  Фирмите се заставят да монтират фискално устройство за отчитане и да изпращат данни към НАП при зареждане на превозно средство за собствени нужди.Срокът за спазване на новите изисквания се удължава до 31 Март 2013 г.

 • Вътрешнообщностни доставки (ВОД) и вътрешнообщностни събития (ВОП)
  Получаването или изпращането на стоки от/към друга държава от ЕС не се допуска за ВОД (ВОП).

 • Данъчно третиране за подобрение на нает актив
  Промените включват отпадането на минималният  3-годишен срок на договора за наем и пояснението, че подобрение е и създаването на нов актив от наемателя/наемодателя.

 • Видоизмяна на общински или държавни предприятия бюджетни организации
  Вярва се, че при видоизменяне на гореизброените не е налице предаване на услуги и стоки. Това не е концептуална новост, но до момента текстовете в ЗДДС реферират само към преобразувания по Търговския закон. Този пропуск на закона се отстранява.

 • Данъчно третиране на предоставянето на превозни средства под наем
  Мястото на опериране при дългосрочен наем е там където е установен наемателя, независимо от неговия статут. Изключение в правилото е, че при дългосрочен наем на плавателен съд за развлекателни, спортни или лични нужди на човек, който е данъчно незадължен, мястото на реализиране е там, където лодката се предава, но ако това е и мястото на формиране на стопанска дейност на доставчика.
  Измененията са във връзка с въведените модификации в европейската ДДС директива.

 • Облагане на лихви и неустойки с обезщетителен характер
  Досегашният текст гласи: „...лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.” Новият текст е: „...неустойки и лихви с обезщетителен характер”, а именно – няма разграничаване на вида неустойки (санкциониращи и обезщетителни). Всички такива посочени в закона вече не са данъчно облагаеми.

 • Превалутиране на ДО към BGN и използваните валутни курсове
  Паричните суми могат да се превалутират и с използване на валутните курсове на Европейската централна банка (ЕЦБ). Промените са внесени с цел облекчаване на чужди лица, които имат български ДДС номер.

 • Облагане на бартерни сделки
  Досега текста гласеше „Данъчната основа и на двете насрещни доставки се изчислява към датата, на която ДДС е станал изискуем” – т.е. определя се окончателно в самото начало.
  От януари тази година ДО за всяка от насрещните доставки се пресмята поотделно към датата на ДС.

 • Данъчно разглеждане на концесионните договори
  Промените засягат стойността на ДО. Добавя се и 6-месечен преходен регламент при случаите със заварено положение.

 • ВОД с непрестанно извършване с продължителност по-дълга от 1 месец.
  Доставки с непрестанно извършване има не само по отношение на услуги, но и на стоки. При тях ДС е в края на всеки месец, ДО е пропорционална на дните.

 • Ползване на данъчен кредит за леки автомобили.
  Връща се режима за ползване на данъчен кредит от 2006г, преди влизането на България в ЕС. Основание за данъчен кредит:

  Имаме :
  -    При наемане на лек автомобил; включително за горивото и експлоатацията му.
  -    Ако автомобилът се ползва за специални дейности (охрана, куриери, ...) даже и това да не е единственото ползване на актива. Изисква се обаче специалната дейност да е основна за фирмата. (За основна се счита дейност, която съставлява над 50% от печалбата от доставките за предходните 12 месеца, с или без регистрация по ДДС).

  Нямаме основание за:
  -    Придобит лек автомобил/мотоциклет. (Какво се има под „придобит” се разяснява в ППЗДДС.)
  -    Смазочни и горивни материали, комплектовка, резервни части, паркинг, автомивка и други.

 • ЗДДС -  Регистрация и повторна регистрация
  Срокът за представяне на регистрационен списък на съществуващите активи (и услуги) се удължава на 45 дни.
  Също така при нерегистриране по ЗДДС в срок неотчетеното ДДС ще започва да се натрупва от по-късен срок - датата, на която е трябвало да бъде издаден актът за регистрация (14 дена по-късно).

 • Данъчен кредит при придобиване на стока/услуга.
  Такъв вече ще може да се ползва, ако по време на сдобиване на стоката(услугата) не е бил използван.

 • Данъчен кредит при катастрофа и авария.
  Не се реализира ДК, ако не са по вина на индивида, а сега вече и ако не са по вина на индивида, ползващ стоката.

 • Промени при фактурирането:
   Правила при документирането (фактурането) при трансгранични сделки:
  • Прилагат се законите за документиране на държавата, в която е мястото на реализиране на доставките. Изключения в правилото - получени фактури от ЕС с място на реализиране България и издадени фактури с място на реализиране в чужбина, освен при наличие на спогодба за фактуриране.
   В ДДС директивата няма отделна концепция за известие; всичко е фактура.
  • Нов режим в така наречената сборна фактура:
   В сборната фактура данните за всяка една доставка трябва да се опишат поотделно (дата на ДС, ДО, ДДС, ...). Издава се в края на месеца.
  • Изрично изискване да се посочи текст „обратно начисляване” , когато не е начислено ДДС, тъй като е дължимо от получателя.
  • Изрично изискване във фактура за ОТУ да има текст „режим на облагане на маржа – туристически услуги” (Съответно за : втора употреба стоки, произведения на изкуството, антикварни предмети и произведения за колекции).
  • Не е нужно във фактурата да се описва ставката на ДДС и общата дължима сума, ако фактурата е до 100 евро. Посочването на тези данни не е належащо в известия към фактури. Изключение правят ВОД, дистанционни продажби, доставки с място на реализиране в ЕС.
 • За фирмите:
  • Фирмите трябва да следват собствени правила за гарантиране автентичността на източника, целостта на съдържанието и разбираемостта на фактурите.
  • Трябва да осигуряват онлайн достъп до съхраняваните по електронен път документи на НАП и на чужди данъчни органи на ЕС (ако данъкът е бил дължим в тази държава).
  • Фирмата може да бъде дерегистрирана или да й бъде отказана регистрация по ЗДДС, ако откаже достъп до оригиналите на счетоводните документи (Изключение е ако НАП е бил предварително уведомен за унищожаване или изгубване на такива документи).
  • Нерегистрирала се в срок фирма по ЗДДС вече ще дължи не само неначисления ДДС, но и глоба за неподаваните ДДС декларации.
  • Солидарна отговорност
   Режимът на солидарна отговорност по ЗДДС ще се прилага и тогава, когато сме получили фактура с ДДС от лице нерегистрирано по ЗДДС.

  За повече и подробна информация гледайте онлайн:
  Видео семинар на тема „Промени в ЗДДС  за 2013 г. – част I”
  Лектор Пламен Донев, Директор Данъци и методология, Крестън БулМар ООД

  За информация и записване за предстоящите счетоводните семинари на BulMar College посетете:
  http://www.accounting-seminars.com/seminars/