Договор за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда

Семинарът, воден от управляващият съдружник обработка на заплати в Крестън БулМар Георги Димитров, разглежда специфични аспекти на договорът за ученичество. В същността си това е трудов договор включващ в себе си клауза за обучение. Именно възможността работникът да придобие квалификация за определена професия докато паралелно с това работи отличава този тип договори от всички други описани в КТ.

С гипс се прави лесен ремонт. Къртенето никога не е проблем.

Гипсът е лесен за обработка материал, който позволява при ремонт да се постигне висока степен на детайлност на места, където има пукнатини и изкъртено във вашата тоалетна. Гипсът позволява изработването на колони, пана, арки, ниши и др. Запечатването на пукнатини с гипсова мазилка позволява да ги направите напълно невидими за общия фон.

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 4

Пламен Донев доразвива темата за годишното приключване в четвъртата част от семинара и отговаря на Вашите въпроси:

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 3

Част 3 от семинара за Годишно приключване хвърли светлина върху следните конкретни въпроси:

Сключване на срочни трудови договори

На 05.02.2013 бе проведен семинар на тема „Сключване на срочни трудови договори”. Семинарът бе воден от Георги Димитров управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar. По време на семинара се разискваха въпроси за особеностите при сключването на срочни ТД, срочен ТД за завършване на конкретна работа, за назначаване на длъжност, която е предвидена да се запълни след провеждане на конкурс, примери при назначаване по заместване. Още какво е необходимо да бъде съдържанието на един такъв срочен договор, кога се сключва той, как може да бъде прекратен и др.

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 2

В част 2 на семинара лекторът Пламен Донев обръща специално внимание на инвентаризацията на задължения и вземания, на паричните средства и обезценки на ДНА и ДМА.

Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г – Част 1

На проведения на 05.02.2013 г. семинар в учебната зала на Крестън БулМар, разглеждащ Годишното счетоводно и данъчно приключване за 2012 г, бяха обсъждани проблемите при годишното счетоводно приключване и създаването на Годишната данъчна декларация по ЗКПО. Бяха застъпени следните теми:

Какво е финансов одит?

Същност и история за начинаещи

Финансовият одит е критичната оценка на фирмената документация и финансови отчети. Финансов одит или финансов профил на една фирма се издава чак след окончателното приключване на този анализ. Тези анализи се извършват от сертифицирани консултантски и счетоводни фирми, които предоставят обективна оценка за финансовата почтеност на одитираната фирма. Целта на одита е да се удостовери дали фирмената финансова документация отговаря на финансовите претенции.

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2013 г.

На 08.01.2013г в учебната зала на фирма Крестън Булмар беше проведен счетоводен семинар с тема „Промените в Закона за данък добавена стойност за 2013г.” с лектор Пламен Донев, Директор отдел „Данъци и методология” в  Крестън БулМар ООД, а етo и основните акценти в семинара.

Одитни процедури - Част II

Част Втора на статията "Одитни процедури".
Статията описва стъпките, които следват одиторите в рамките на всеки финансов одит. Наръчникът е ориентиран основно в процедурите последващи извършения финансов одит както е поставено в Закона за Сметната палата на Репулика България.