Одитни процедури - Част I

Статията описва стъпките, които следват одиторите в рамките на всеки финансов одит. Наръчникът е ориентиран основно в процедурите последващи извършения финансов одит както е поставено в Закона за Сметната палата на Репулика България.

Типове одит в Република България

Запознайте се с типовете одити извършвани от Сметната палата на Република България. В статията са описани накратко какво представлява всеки един от одитите и повече подробности за финансовият одит.

История на Сметната палата в България

Научете всичко за създаването, управлението и промените в Сметната палата на Република България от годината на създаването й до наши дни.