Класификация на стопанствените явления

Класификация на стопанствените явления.

Редът, по който ние излагаме икономическите явления, съответствува на стадиите на стопанствения процес, който се извършва от съвременното общество. За удовлетворение на потребностите трябва да се създадат полезни за човека материални предмети. Законите, на които се подчинява човешкия труд, а така също и обстоятелствата, които определят размера и рода на произведените предмети, съставлява съдържането на учението за производството.
Ако би всичко, което произвежда всеки човек, отиваше непосредствено за удовлетворение на собствените му потребности, то само с учението за производството би се ограничило съдържането на политическата икономия. Но, вследствие разделението на труда, се явява като неизбежна размяната на личните услуги и продуктите на труда между производителите. Изследването на законите, по които става размяната на личните услуги и материалните предмети, съставлява съдържането на учението за кръгообращението на богатствата или размяната.
Освен това, при съвременното състояние на стопанствения живот, не цялата сума от произведените продукти отива за удовлетворение потребностите на представителите на труда. Известна част принудително се отделя за удовлетворение на обществените нужди; тя постъпва за в полза на държавата. Условията, които определят частта, която се изважда за в полза на държавата, и начините, по които се разпорежда държавата с тази част, съставляват особен отдел в политическата икономия, наречен финансова наука, финансово право. Този отдел не влиза в настоящия учебник. След като се извади принудителната част за удовлетворение па обществените нужди, останалата се разпределя между представителите на труда и владетелите на материалите на труда и оръдията, чрез които се обработват продуктите. Изследването на законите, по които става разпределението на материалните предмети между обществените класи, съставлява предмета на учението за разпределението на богатствата. И така, законите на производството, размяната и разпределението съставляват съдържането на трите книги на настоящия учебник.