Външните признаци на едрото и дребното производство

Външните признаци на дребното и едрото стопанствено предприятие, организирано от отделно лице, а не от работническа асоциация, са следните:
В дребната промишленост предприемателя се явява като стопанин-работник. Неговата работа се състои не само в надзора над предприятието, но и в ръчен труд. Тук предприемателя работи често самичък или заедно със своето семейство, без да наема работници. Но ако и да наема работници, то техният брой не е голям и стопанинът на предприятието се занимава с ръчен труд еднакво с тях. Материалното положение на класата на дребните предприематели не се различава значително от материалното положение на самите работници. В едрата промишленост трудът на предприемателя се ограничава изключително във водене на предприятието. Освен това, едрото предприятие изисква в земеделската промишленост голямо земевладение; в минералната, обработващата, превозващата и търговската промишлености - голям капитал и обикновено голям брой наемни работници. Доходите от такива предприятия, дават възможност на техните собственици да водят разкошен живот. По материалното си положение едрите предприематели съставляват, заедно с едрите поземлени и парични владетели, висшия клас на обществото.
Между тези две форми на промишлеността се заключават предприятията от среден размер. Средното предприятие започва там, където предприемателя престава да работи заедно с наемните си работници, а се ограничава само с управлението на делото и надзора над тях. При известен размер на предприятието ръководенето на работата поглъща всичкото време на стопанина на предприятието и не му остава време за ръчен труд. Границата на прехода от средното предприятие към едрото не се подава на точно определение. Обикновено към средните предприематели се отнасят стопаните на малките манифактури , малките фабрики и заводи и стопаните на различни други промишлени предприятия, които по получения от занятието им доход, принадлежат към средния клас на обществото. Но требва да отбележим, че предприятията, които се причисляват по приносящия доход към средните, могат да представляват от себе си най-големите размери в тази отрасъл на промишлеността, към която те принадлежат. И още, благодарение на своя размер, който допуска голямо разделение на труда и другите удобства, които произтичат от разширението размера на предприятието, могат да се явят като опасни конкуренти за малките форми на производството. А за това средните по размера си предприятия, заедно с едрата промишленост, могат да играят ролята на експроприатори в процеса на поглъщането дребното производство от едрото, а същевременно и те стават жертва на по-едрото от тях производство. Едва ли е нужно да се прибавя, че понятието малко, средно и едро производство зависи от времето и мястото. Ако в сегашното време представлението за дребната промишленост е приблизително еднаква навсякъде в Европа, то не може същото да се каже и по отношение представата за средната и едрата форма на промишлеността. В страните, където едрата промишленост е достигнала до големи размери, както е например в Англия, предприятия от среден размер играят за друга страна, като например в Русия, роля на едрата промишленост. Прогреса на техническото усъвършенстване необходимо се съпровожда с увеличението размерите на предприятията, а затова предприятия, които няколко десетки години по-преди са имали значение за едри, преминават постепенно в средни и се подлагат на опасността да бъдат погълнати от предприятията на едрото производство.
Такива са външните признаци на дребното и едрото производство, организирано от частно лице. Но където предприемателят се явява не отделно лице, а работническа асоциация, там предприемателят същевременно е и работник, и не само в дребната, но също и в средната и едрата форма на промишлеността.