Едрото и дребното производство в земеделската промишленост - Част 1

Видехме, че едрото производство, като проникне в някой отрасъл на обработващата промишленост, отстранява по-дребните форми предприятия и ги отстранява или твърде скоро, или постепенно. Другояче стои работата в земеделската промишленост. Тук се забелязва този факт, че дребните стопанства успешно са издържали и до настояще време издържат конкурентна борба срещу едрите стопанства.
В какво обаче се заключават причините на нееднаквите резултати от конкурентната борба между едрото и дребното производство в обработващата и земеделската промишленост?
В икономическата история пръв опасен съперник на дребната промишленост се явяват манифактурите, развитието на които като е започнало от XIV столетие и продължило включително до епохата на машинното производство, следователно до XIX век. Машината от своя страна се явява опасен конкурент не само на дребната промишленост, но и на манифактурите. В течението на целия манифактурен период техническа основа на производството е бил ръчния труд, занаятчийското изкуство на работника. По-голямата производителности на манифактурата пред дребните форми на производството зависела най-вече от това, че тя, като събирала значително число работници, увеличавала техническото разделение на труда. Благодарение на това, манифактурата се явила като опасен конкурент на дребното производство в отраслите на промишлеността. Сега, като се обръщаме към земеделската промишленост, виждаме, че на нея не са й неизвестни манифактурните процеси на производството с тяхното високо разделение на труда. Земеделието направо преминава в наше време от неразделения на детайлни операции ръчен труд към машинното производство. То прескача преходната манифактурна степен на развитие, която е преживяла обработващата промишленост. И прескача земеделието тази степен поради това, че земеделските процеси на труда малко са способни към подразделения на детайлни операции. И така виждаме, че тези големи ползи от високото разделение на труда, благодарение на които едрото производство в манифактурния период изтикало дребното в обработващата промишленост, не съществуват в борбата между едрото и дребното производство в земеделската промишленост.
На мястото на манифактурното производство в обработващата промишленост встъпва епохата на машинното производство. Машината се явява несравнено по-страшна сила, която изтиква дребната промишленост, отколкото манифактурното разделение на труда. Постепенно машината обхваща една подир друга отраслите на промишлеността и изчезват дребните производства в района на продажбата на машинното производство. Друго нещо виждаме в земеделието. Тук прилагането на машините не се е съпровождало, и в настояще време не се съпровожда, със загиването на дребните стопанства. Сега се пита: в какво се заключават причините за нееднаквостта на резултатите от прилагането машините в обработващата и земеделската промишленост?
Най-важната причина се състои в това, че различието в производителността на труда между едрите селски стопанства, които се ползуват с машини, и дребните стопанства, съвсем не е тъй голямо в настояще време, както това различие съществува между едрите и дребните форми на обработващата промишленост. А защо не е тъй голяма разликата в настояще време в производителността на труда в едрите и дребните селскостопански предприятия, каквато съществува в едрото и дребното производство на обработващата промишленост? За това съществуват няколко причини.
Преди всичко тук важно значение има обстоятелството, че замяната на земеделските ръчни процеси на труда с машина представлява повече трудности, от колкото замяната на същите процеси чрез машинно производство в обработващата промишленост. Приложението на машините в селското стопанство е ново нещо, явление на последните двадесет години. Затова тяхната техника не е успяла още да се развие до такава степен, както това виждаме в обработващата промишленост. В това време, когато в едрите предприятия на обработващата промишленост парните машини имат господстващо значение, приложението на парния двигател в земеделските машини е намерило място засега само в малко процеси на труда. А парния двигател е несравнимо по-евтин, отколкото двигателната сила на човека или на животното, която се употребява в по-голямата част от земеделските машини. Освен това, в едрите предприятия на обработващата промишленост машините изпълняват несравнено по-голяма част от труда, отколкото в едрото земеделско производство. В последното има още много операции, които не са обхванати от машината, а затова се изпълняват чрез ръчен труд. По такъв начин виждаме, че полето на действието на машината в едрото земеделското производство е по-тясно в сравнение с нейното приложение в едрата обработваща промишленост. Полето на действие на машината в земеделието се стеснява още повече от топографските условия, които не са известни на обработващата промишленост. Машината може да работи на равна или почти равна местност. И така, макар с приложението на машините в селското стопанство производителността на земеделския труд да се е увеличила, тя се е увеличила не в такава силна степен, както производителността на машинния труд в обработващата промишленост.