Стопанствените ползи, произтичащи от развитието размерите на труда

Няколко обстоятелства служат като причини, чрез разширението размерите на предприятието да се усилва производителността на труда, също да се увеличават стопанствените ползи.
Първа в историческото си развитие и твърде важна полза от разширението на предприятието произтича от това, че има възможност да се увеличи производителността на труда чрез уголемяване на разделението му. Но ако по-нататъшното разширение на предприятието и да не ни доведе към по-голямо разделение на работата, то и тогава ще се получат всичките ползи от по-широкото приложение принципа на простото сътрудничество, за които говорихме в предидущата глава.
Но особеното съществено преимущество на едрото производство се заключава в голямото приложение на машините. Всекиму са известни ползите от машинното производство, които се състоят в увеличение производителността на труда или, което е все същото, в много по-евтиното приготвяне на продуктите сравнено с ръчния труд. По-голямата част от пълно развитите машини, където като двигател се явява парата, са недостъпни за дребната промишленост. Те са недостижими по следните причини. Първо, не само че такива машини сами струват скъпо, но се изискват още значителни разходи за приспособлението им към производство, необходими са здания за помещение на машините, топливо, суров материал. Второ, полза от машината се извлича само при пълната й експлоатация; ако ли вследствие на малко количество суров материал, който владее дребния предприемател, на машината предстои да работи само няколко дена или седмици в годината, то често води към загуба, понеже машината и всичките приспособления към нея се подхвърлят на разрушение от природните условия и в този период от време, когато те не служат за производство.
В самата среда на машинното производство виждаме, че колкото е по-едро предприятието, толкова по-малки са разходите за производството в сравнение с неговите резултати. Парна машина със 100 сили струва в сравнение с една машина от 20 сили не пет пъти, а само два или даже един и половина пъти повече. Това същото може да има значение и за целия основен капитал. Предачна фабрика от 10 000 вретена изисква несравнено по-малко основен капитал, отколкото пет такива фабрики с по 2000 вретена. Единствените вече ползи от основния капитал показват, че колкото е по-едро предприятието, толкова по-евтино то може да продава приготвените продукти. Известния статистик Енгел е изчислил за Саксония, че един талер от основен капитал в предачните фабрики с по-малко от 1000 вретена произвежда ежегодно стока за 17 сребърни гроша; във фабрики до 12000 вретена - за 31 ½ ср. гроша, и повече от 12000 вретена за 36 ½ ср. гроша. Не по-малко значителни ползи оказва едрото предприятие и по отношение към обръщаемия капитал. Голямата фабрика има нужда за един и същ резултат от по-малка работническа сила от колкото малката. Във Виртемберг, в 60-та година от настоящето столетие, изчислили, че в малките предачни фабрики до 1000 вретена трябват за всеки 1000 вретена до 26 работника, а в големите заведения с повече от 12000 вретена - само 14 работника. Освен това, големите парии машини изискват относително по-малко топливо. Освен това икономии стават в осветлението и отоплението на зданията. Благодарение на казаните преимущества щом едрото производство само се загнезди в какъвто и да е отрасъл на промишлеността започва в по-голяма или по-малка степен да изтиква от там дребното производство. Семейната форма на производството, селските самостоятелни занятия, независимите занаятчии, стопаните на малките работилници, които са разпръснати из територията, намаляват в численост, а може би и съвършено изчезват. Средствата на труда на предишните независими производители се концентрират в ръцете на стопаните на едрите предприятия. Количеството на наемните работници се увеличава. Нараства националното богатство, но разпределението му става по-неравномерно. Средната степен на материалното положение се намалява. Разликата в доходите между масата и стопаните на предприятията се увеличава. Такъв е бил хода в икономическото развитие на манифактурите.
Но този ход в развитието на едрото производство, бил действително костенурчен в сравнение с бързината му в Западна Европа в настояще време, когато машинната техника направила грамадни успехи и са се развили условия, благоприятни за настъпателния ход на машинното производство. И с всяко десетилетие силата, с която едрото производство в обработващата промишленост изтиква дребното, се увеличава. С въвеждането на машинното производство в промишлеността преди всичко започват да загиват в конкурентната борба, дребните производители, които приготвят предметите с ръчен труд. След това се започва борбата между самите стопани на машинното производство. Огромните предприятия надвиват над другите, които започват значително да отстъпват по размера си. А заедно с това се ускоряват и се усилват в социално значение всичките явления, които произтичат при съвременните икономически отношения, от победата на едрото производство над дребното и средното. Средствата за съществуване на работниците, както и средствата на труда или капитала още повече се концентрират. Броят на лицата, които икономически са самостоятелни, относително се намалява. Нацията все повече се разделя на два промишлени класа, свързани помежду си само чрез купуване и продаване на работната сила. Преминаването от работническия клас в класа на капиталистите се явява като дело на някоя щастлива случайност. Разпределението на доходите и имуществата на народното стопанство става все повече неравномерно. Увеличава се богатството до крайност от една страна, а се проявява по-релефно нищетата и бедността от друга. При такова състояние на народното стопанство, когато изчезват средните икономически степени, социалната пропаст между обществените класи се увеличава. Заедно с това, изостря се в масите чувството на разделността. Работниците, събрани чрез едрото производство на големи маси в градовете и промишлените центрове, се организират. Започва се систематическа планомерна деятелност на труда за подобрение на своето социално положение. Стават изменения в законодателствата в интерес на труда.