Условията за развитието на едрата промишленост

Всичките условия, от които зависи възникването и развитието на едрата промишленост, както по размера на предприятията, така и по числеността им, могат да бъдат сведени към една централна причина, именно към продажбата. Едрата промишленост произвежда предмети в големи количества, а такова производство се предприема само тогава, когато има възможност да се продадат приготвените стоки. Колкото е по-голяма продажбата, толкова по-широко се развива едрата промишленост. Размерът на продажбата се определя от следните условия:

 1. Разстоянието. Всека стока може да се пренася само на такова разстояние, при което разходите на производството и на пренасянето не превишават цената на стоката, която се произвежда на мястото, където се употребява. За това, колкото е по-обширна територията на една страна, толкова, при еднакви останали условия, ще бъде по-тясно попрището за развитието на едрата промишленост. Особено с благоприятни условия за борба с едрата промишленост тук се ползуват тези дребни производства, които са разпръснати далеч от големите градове, където обикновено се вмества едрата промишленост, а така също са далеч от водните и железопътните съобщения.
 2. Пътищата на съобщението. Районите на продажбата се изменят съобразно свойствата на средствата за съобщение. Колкото са по-евтини пътищата на съобщението, толкова е по-обширен района на продажбата. А затова като се умножават веригите на железниците, като се прокопават канали, като се намалява броя на квадратните мили чрез водни и железни пътища, се създават условия, които благоприятствуват за развитието на едрата промишленост. Поевтиняването средствата на съобщението дава в икономическо отношение тези същите резултати, както ако се съкрати разстоянието на територията.
 3. Населението. Ако за всяка стока съществува известен, определен от разстоянието и пътищата на съобщението район на продажба, то количеството на стоката, което може да бъде продадено в пределите па този район се намира в зависимост от степента на населеността на района. От тука следва, че разликата в гъстотата па населението съставлява важно обстоятелство за развитието на едрата промишленост.
 4. Свойствата на стоките. При дадено разстояние, дадени пътища на съобщение и дадена гъстота на населението, размера на продажбата ще зависи от свойствата на самите произведени предмети. В това отношение предметите се различават:
  а) по тяхната големина;
  б) по това, удовлетворяват ли те повече или по-малко настоятелни потребности;
  в) по изискуемото се от тях приравнение към индивидуалния вкус на потребителя.
  Колкото е по-скъпа една стока, толкова по-голяма способност за пренасяне на далечни разстояния обладава тя в сравнение с по-хамалска стока. Колкото по-съществена потребност удовлетворява един предмет, толкова по-обширно е търсенето и продажбата му. Колкото повече се изисква предмета да удовлетворява индивидуалния вкус на потребителя, толкова е по-тясно попрището за развитието на едрата промишленост.
 5. Състоянието на техниката. Тук особено решително влияние за развитието на едрата промишленост има състоянието на машинното производство. Машините, казано въобще, могат да ги прилагат в обработващата промишленост само едрите предприятия. Въвеждането на машините в производството и усъвършенстването им, като увеличават производителността на труда, като поевтиняват производството на стоките, заедно с това изтикват дребното и манифактурното производство и, следователно, разширяват района и размера на продажбата на едрата промишленост.
Населението навсякъде нараства. Пътищата на съобщението и техниката непрекъснато се развиват. Затова, постоянно се усилват условията за развитието на едрата промишленост. Указаните от нас условия за развитието на едрата промишленост обясняват защо размерите на този род промишленост в България се по-нищожни в сравнение с размерите й в 3ападна Европа.