Природата като фактор в производството

Природата доставя на производството материали и сили. Колкото по богати са нейните дарове, толкова в по-цветущо развитие може да достигне производството, и обратно. Също така природата оказва влияние и върху енергията на човешкия труд. В тропическите страни човек, като получава от природата с малък труд всичките нужни за живота предмети, не се подбужда към продължителен труд от необходимостта. Полето на банановите дървета храни двадесет и пет пъти по-голямо число хора от полето на пшеницата и при това с несравнено по-малко труд, тъй като за израстването на нови бананови стебла е достатъчно да се отсекат стебла със зрели плодове и по един най-прост начин да се разхвърлят наоколо в земята. Диворастящото хлебно дърво, което дава изобилна храна на човека, не се отдалечава от екватора по-нагоре от 22° с. ш. Благодарение на тази твърде щедра, природа няма место за образуване на привичка към упорен труд, към развиване на енергия. С това се обяснява защо в тропическите страни туземната култура никога не е достигнала до високо развитие. Културата прогресира в тези страни само чрез емиграция на население с развити потребности, и привикнало към продължителен труд. Още по-неблагоприятно влияние върху развитието на културата оказват обратните на горе поменатите природни условия, а именно, когато производителните сили на природа са така слаби, щото човек, при всичките си усилия, може да бъде лишен от най-необходимите неща за живота. Такива условия представляват полярните страни, обширните безводни пространства, високите планини. Тук съвършено няма место за културата, и енергията на човека е парализирана от скъперничеството на природата.
Всеки народ заема известна територия с присъщите ней естествени качества; главните естествени качества на територията, които оказват важно влияние върху народното стопанство, са следните:

  1. Разпределението на водите.
  2. Геологическото и геогностическото устройство на земната кора.
  3. Климат.
  4. Географическото положение на територията в отношение към другите територии.

Влиянието на всичките тези свойства на територията се отразява в областта на народното стопанство, най-вече върху рода на занятията на населението и върху успешността на труда. А родът на занятията на населението и успешността на труда оказват от своя страна грамадно влияние върху бързото развитие на културата.
Нека покажем накратко влиянието на всяко от поменатите свойства на територията.