Производителността на труда в зависимост от разпределението на водите

Боден в XVI и Монтескьо в XVIII столетия са разяснили зависимостта на народното стопанство от географския характер на страната. Великия труд на Хумболт, „Космос", посветен е най-вече за доказването на тази зависимост. В страните, където човешкият труд може успешно да се бори с природата, първостепенно значение за народното стопанство има разпределението на водите. Значението на този фактор в историята на културата се проявява в това, че приморските страни първи стъпват в размяна на вещи една с друга, тъй като водният път е най-евтиния. Въз основа на тези удобства може да се обясни ранното икономическо развитие на крайбрежните страни. Цивилизацията в Европа има зародиша си, преди всичко, в страните, които обкръжават Средиземно море. В настояще време, при усъвършенствуваните сухопътни съобщения, отсъствието в едни страна на брегова линия или малкото нейно протежение макар и да не служи като препятствие за развитието на културата, но при все това такава страна изразходва несравнено много по-голямо количество труд за превозни средства, от страна с по-голяма брегова линия. Богатството си Англия значително дължи на своето островно положение.
Значението на морето много зависи от свойствата на морските брегове и климата. Морето доставя на страната толкова по-голяма полза, колкото повече места има на брега удобни за построяване на пристанища, и колкото по-малко време през годината пристанищата се намират в заледено състояние.
Освен близостта на море, важно значение за народното стопанство имат също така свойствата и разпределението на вътрешните води. Значението на реките в народното стопанство се оценява преди всичко по тяхната плавателност и по продължителността на навигационния (плавателния) период.
Съществено значение имат и свойствата на речните водораздели. В тези местности, където разните водни системи близо се съприкосновяват и гдето водоразделите не представляват големи препятствия за съединението на тези системи, там се явява по-голяма възможност, щото посредством изкуствени канали, да се установи съобщение между речните системи.
Направлението на реките представлява един фактор от голяма важност в народната икономия. Ако горното течение на големите реки е разположено в места натрупващи хамалски стоки, а устията им - в места на главната им продажба, то най-голямото количество от тези стоки ще бъде пренесено чрез дървени водни салове, тъй като водното съобщение, без да се гледа на всичките усъвършенствувания в сухопътното съобщение, представлява най-евтин способ за превозване. Следователно, страните, в които промишлеността е разпределена по горе казания начин, икономисват, благодарение на такова направление на реките, голямо количество труд по превозването на стоките.
Най-после, при оценяването значението на реките, требва да се обърне внимание още и на географското положение на морето, в което се вливат големите плавателни реки.