Производителността на труда в зависимости от геологическото и геогностическото устройство на земната кора

Геологическото и геогностическото устройство на земната кора има важно значение за народното стопанство, тъй като различните вещества, от които се състои земната кора, доставят материал за многочислените нужди на човека. В това отношение от минералите особено важна роля играят благородните метали и каменните въглища. Изобилието на благородните метали в страната икономисват зна¬чителна част от тази маса труд, която са принудени да дадат на другите страни, които са бедни със злато и сребро, в замяна на тези метали. Каменните въглища нямат такава висока ценност, както благородните метали, но за това превозването им, както и на всичките предмети, които влизат в състава на земната кора, с изключение на драгоценните метали и камъни, става доста скъпо. А за това страните, които внасят въглища, желязо и други минерали, плащат, освен печалбата за добиването на тези минерали, също така стойността и печалбата за превозването им. Особената роля, която играят каменните въглища в средата на останалите прости минерали, се заключава в това, че те заменят растителното топливо. Тъй като топливото се явява като безусловна необходимост, то съответствено с количеството на наличното население, требва да бъде постоянно оставено под гори, определено пространство земя. А понеже каменните въглища могат съвършено да заменят дървата при отоплението, то в страни, които изобилстват с каменни въглища, се избягва от земеделието много по-малко пространство земя. Още требва да отбележим, че ако не бяха огромните мини от каменни въглища, не ще можеше да съществува значителна част от съвременното машинно производство, понеже последното би струвало толкова скъпо, щото не би било в състояние да изтика ръчното. Количеството топливо, което се употребява при машините е твърде голямо. В Англия, в 1872 год., било получено 120 милиона тона въглища. От това количество е унищожено за домашно употребление 17 милиона тона, 79 милиона - за фабрични цели, а 24 милиона - изнесени на вън.
При такова значение на каменните въглища за фабричната промишленост, понятна е грамадната важност за тези страни, които изобилствуват с този материал и то в удобно разпределени лагери. Най-богата с каменни въглища е Англия. Нейните мини от този материал съставляват 1/10 от повърхността й. Подир Англия иде Белгия - 1/22 от повърхността й; Прусия - 1/90 и Франция - 1/100. Особено благоприятно е когато каменните въглища се срещат близо при други минерали, които се обработват с помощта на огъня, най-вече при железните руди.
Геогностическият състав на почвата има в народ¬ното стопанство не по-малко значение, отколкото и геологическото устройство на земната кора. Количеството на продуктите, което може да се получи в дадена територия, е твърде различно в разнообразните почви; плодородието от чер¬нозема е двойно и тройно по-значително, отколкото от глинестата почва в средна Русия. Освен това, от свойствата на почвата зависи да се произвеждат тези или онези растения. Наред с химическия състав на почвата, не по-малка важност за земеделието имат и физическите свойства на обработваемия слой: - способността да задържа водата, плътността, от която зависи голямата и малката трудност при обработката, способността му да поглъща из въздуха влагата и кислорода, да приема и задържа топлината. Много зависи тук и от дълбочината на обработваемия слой и от свойствата на подпочвието, което например, ако пропуска свободно водата, то значително подобрява суровата почва.