Изменението на естествените условия на производството от човешката деятелност

Естествените условия на една страна, както е известно всекиму, не е нещо ненарушимо. Те могат да се изменят чрез човешко въздействие върху тях. И това изменение се извършва както в благоприятно, така и в неблагоприятно за човека отношение. Така, твърде съществени изменения могат да станат в геогностическия състав на почвата. Почвата се изтощава от хищническата култура и се подобрява от рационалната, особено чрез внасяне в нея минерални вещества, от които тя усеща недостатък. Изборът на нови растения дава възможност да се експлоатира преди безплодната земя. До 30-та година от настоящето столетие, огромни пространства земи, които се намират край Балтийското крайбрежие, оставали безплодни, тъй като на пясъчната почва не могли да израстват никакви растения. Но в 30-та година са се запознали с растението бял лупинус, свойствата на което се състоят в това, че то пуска своите корени на по-голямо пространство и за това може да вирее на крайно безплодна почва. Това растение служи като прекрасна храна на овцете и в настояще време на балтийското крайбрежие се е развило в обширен размер овцевъдството. Освен това почвата на това крайбрежие става малко по малко удобна за земеделие, тъй като вследствие на изгниването корените на белия липинус, земята се подобрява и става плодородна. Също така блатистите почви се изсушават, а сухите се оросяват. Изтребването на горите силно влияе за насипването на реките и върху климата. Вследствие на изкореняването, почвата, която е суха, става съвършено безплодна, както това виждаме, например, в местата на древната семитическа цивилизация. Изтребването на горите в централна и средна Русия увеличили сухостта и намалили производителността на почвата. Обратно действува развъждането на горите.
Голямо е значението на човешката деятелност по отношение изменението на геогностическия състав на почвата и влажността на климата. Но още по-голям успех е достигнала тази деятелност в изменението на естествените системи на вътрешните води и отстранението на неблагоприятните явления, които произлизат от териториалната отдалеченост. Човекът преобърнал неплавателните реки в плавателни и съединил речните системи с канали. Той усъвършенствал пътищата на съобщението и построил железници там, където неотдавна трудно преминавал пешеходецът. Планините представлявали в течение на цялата история непреодолими препятствия за човешкото съобщение. В Европа особено препятствие в това отношение представлявали Алпите. Те силно затруднявали съобщението на Северозападна Европа с Южна. В настояще време това затруднение е отстранено. Алпите са прорязани с изкуствени пътища. Мон-Сениския тунел е замислен още в 1830 година, но неговото осъществяване е започнало едва в 1857 година, когато е направена машината за къртене и освен това, когато са се запознали с употребата на сгъстен въздух. Неотдавна е свършено прокопаването на другия тунел през Алпите - Сен-Готардския.
Наравно с увеличаването властта на човека над природата се намалява зависимостта на народното стопанство от естествените условия на страната, и стопанствените предприятия в различните културни държави стават повече прилични едни на други.