Съдържание

Постоянен и изменяем капитал

Капиталът взема в производството ту парична форма, ту форма на продукти. Стопанинът на предприятието купува с паричния капитал производителните средства и работническата сила, получава създадените от труда предмети и ги продава на пазара. С получения от продажбата на предметите паричен капитал отново купува производителни средства и работническа сила, и т.н. се повтаря един и същ процес. Тази част от капитала, която е превърната в производителни средства, не изменя величината на стойността си в производителния процес. Затова ще я наречем постоянна част на капитала или по-кратко, постоянен капитал. Напротив, тази част от капитала, която се разходва за поддържането на работническата сила, изменя стойността си в производителния процес. Тя възпроизвежда своя собствен еквивалент и, освен това, някакъв излишък или принадена стойност, която сама може да се изменя, т. е. да бъде по-голяма или по-малка. Тази част от капитала непрестанно се превръща от една величина в друга, а затова тя се представя като изменяема част на капитала или, по-кратко - изменяем капитал.