Съдържание

Извличането на печалба като подбуда за технически усъвършенствания

Ние разгледахме условията, които определят величината на валовата печалба, която получава класът на стопаните на капиталистическите предприятия. От нея този клас изплаща поземлената рента, процентите на заетите капитали, налозите на производството. Ако величината на печалбата, която постъпва преди всичко в разпореждане на класа на предприемателите, се определя единствено от трите указани условия, то за всеки отделен предприемател съществуват още и други условия, които могат да увеличат неговата печалба. Разбира се, увеличава се печалбата на един предприемател на счет на умалената печалба на някой друг предприемател. В числото на тези условия най-важното по своята си общност и непрекъснатост в действията си се състои в увеличението успешността на труда чрез усъвършенствуване техническите способи на производството, работата се състои в това, че техническите усъвършенствания никога не се въвеждат изведнъж; от начало от тях се ползува един или няколко производители и постепенно те стават обществени способи на производството. Прави ли сам капиталиста усъвършенстване в своето предприятие или го купува от изобретателя, той през всичкото време, докато усъвършенстването не стане обществен способ на производството, получава по-голяма печалба сравнително с колегите си по промишленост. Благодарение на техническото усъвършенстване стопанина на предприятието произвежда стоките с по-малко количество труд, т. е. по-евтино, а ги продава по същата цена, както и колегите му, или пък, с цел да увеличи продажбата на стоките си, продава ги макар и с по-малка цена, но не на цялата разлика между дадената пазарна цена на стоките и направената от него икономия в труда. И само когато усъвършенстването става господстващо, когато става обществен способ на производството, тогава само средната цена на стоките се понижава съответствено с направената от усъвършенстването икономия в труда, а заедно с това се уравнява и печалбата на производителите на тази стока.
Когато техническите усъвършенствания в този или онзи отрасъл на промишлеността стават от индивидуални обществени, цената на стоките, произвеждани от тези отрасли, се понижава, понеже цената на стоките се намира в обратно отношение с производителната сила на труда. От понижението цената на стоките печелят всичките потребители, в това число и класата на предприемателите. С предишното количество пари се купува сега по-голямо количество предмети. Ако техническите усъвършенствания са се извършили в сферата на промишлеността, която произвежда предмети, употребяеми от работниците и ако при това паричната работническа заплата не се е понижила съответствено с поевтиняването на тези предмети, тогава печелят и работниците като потребители. Ако пък паричната работническа заплата се е понижила, тогава предприемателите печелят и като производители върху печалбата, и като потребители, чрез поевтиняването на стоките.