Съдържание

Технологическа същност на машината – Част 2

Щом инструментите са се превърнали от инструменти на човешки органи в инструменти на механическия апарат, т. е. в работна машина, двигателният механизъм също така получава самостоятелна форма, съвършено независима от границите на човешката сила. А заедно с това работната машина се опростява до степента на прост елемент, до степента съставна част на цялата машина. Един и същ двигател на механизма може сега да привежда едновременно в движение няколко работни машини. С увеличение броя на едновременно приведените в движение работни машини, увеличава се обратно и двигателния механизъм, а също така и предаващия механизъм, който се разклонява лека по лека в обширен и сложен апарат.
В процеса на машинното производство требва да различаваме две явления: кооперация на много еднакви машини и система от машини, т.е., кооперация от разнородни машини. Първото явление е просто сътрудничество на машините, второто - сложно сътрудничество или разделение на труда в машините. В първия случай целия предмет се изработва от една и съща работна машина. Така тъкачната фабрика се състои от множество механически тъкачни станове, разположени един до друг в едно и също здание, които изпълняват еднаква работа. Така също шивашката фабрика се състои от ред шивачни машини, които едновременно действуват в едно и също помещение. Многото еднакви работни машини получават едновременно и еднообразен импулс от един общ и пръв за всичките двигател, който бие подобно на едно общо сърце на този огромен организъм и биенето на който съобщава на отделните работни машини посредством предаващия механизъм. Системата от машини стъпва на мястото на отделната самостоятелна машина там, където предмета на труда преминава по последователен ред от различни частни процеси, които се изпълняват от цялата мрежа разнородни, но взаимно свързани работни машини. Така в машината за приготвяне на книжни тръби една част от машината реже книгата, друга я завива, трета я залепва, четвърта отделя тръбите окончателно и приготвя по 300 парчета в минута. Тук отново се появя свойствената на манифактурата кооперация, която се основава на разделението на труда, но тя се явява сега не като комбинация на специални работници, а като комбинация на детайлни работни машини. Специфичните оръдия на детайлните работници, каквито са например във вълнената манифактура, оръдията на дръндаря, чепкаря, предача и т. н. се преобръщат сега в оръдия на специализирани работни машини, от които всяка представлява в тази система от комбинирани работни машини особен орган, който е приспособен за особена функция. В тези клонове на производството, където системата на машините се въвежда за пръв път, самата манифактура й доставя първоначалната естествена основа за разделението на труда, а следователно и за организацията на производителния процес. Всяка детайлна машина доставя на друга, която следва детайлна машина, суровия й материал; а тъй като всичките тези машини действуват едновременно, то затова продукта се намира непрекъснато във всичките стъпала на производството си. Както в манифактурата тясната кооперация на детайлните работници създава определени относителни части между отделните работнически групи, така също и в разчленената система на машините постоянната зависимост на едни детайлни машини от други създава известно определено отношение между тяхното число, техните размери и скоростта на действието им.
Щом един ред от работни машини се привежда в движение от един двигател, който поражда сам собствената си сила, то такъв механизъм представлява от себе си един голям автомат. В много недостигнали пълното си развитие машинни процеси на производството работните машини се нуждаят още от работници, които да им придават известни движения. Но щом работните машини изпълняват без всякакво съдействие от страна на човека всичките движения, които са необходими за обработването на суровия продукт и се нуждаят единствено само от човешки надзор, тогава имаме автоматичен механизъм. Машинното производство в своята най-развита форма представлява една разклонена система от автоматични работни машини, които получават движението си с помощта на предаващия механизъм от един централен автомат. Вместо отделните машини тук се явява едно огромно механическо чудовище, на което грамадното тяло напълва със себе си цялото фабрично здание и демоническата сила, която е скрита отначало в тържествено отмерените движения на исполинските му членове, се прекъсва в трескаво побеснялата игра на неговите безчислени работни органи.