Съдържание

Технологическа същност на машината – Част 3

Преврат в производителния способ на една каквато и да е сфера на промишлеността, предизвиква също такъв преврат и в другите сфери: особено рязко това се забелязва по отношение на стоките, които се намират във взаимна зависимост. Така машинното предене направило необходимо машинното тъкане, а и двете заедно произвели механическо-химическа революция в белилните, бояджийниците и щампосването. Така също тази същата революция в преденето на памука предизвикала изобретението на особена машина за отделянето памучните влакна от семената, подир което станало за първи път възможно обработването на памука в такива обширни размери, каквито изисквали новите подобрени способи за обработването на памука. А преврата в способите на производството, които се употребяват в обработващата промишленост и земеделието, направил необходим един преврат и в общите условия на общественото производство, т. е. в средствата за съобщение и превозване. Подобно на това, както средствата за съобщение и превозване на средновековното общество, което се е въртяло изключително в кръга на дребното земеделие с неговите домашни спомагателни промисли и с градските занаяти са се оказали съвършено недостатъчни за потребностите на производството на манифактурния период, с неговото много по-широко разделение на занятията, с неговата концентрация на работните оръдия и на самите работници, най-после, с неговото колониално пазарище, а затова средствата за съобщение на средновековното обществото трябвало да претърпят значителни изменения, така също и тези средства за съобщение и превозване, които били изработени от манифактурния период, са се превърнали в несносни препятствия и спирачи за едрата промишленост, с нейните обширни размери на продуктите, които се произвеждат за отдалечена продажба, и с новосъздадените от нея търговски връзки, които привеждат във взаимна зависимост производството и пазарищата на целия свят. Затова средствата за превозване, пътищата на съобщението, бързо започват да се приспособяват към способа на производството на едрата промишленост. Въвеждат се системи на речното параходно движение, железни пътища, грамадни океански параходи и телеграфи.
Като се запознахме с техническата същност на машината, ние виждаме, че основното значение на машинното производство се заключава в това, че тук човешката сила се заменя със силата на природата и прийомите на рутината се заменят със съзнателното приложение на естествознанието. При това в машинното производство кооперативният характер на процеса на труда, т. е. производството в големи размери става техническа необходимост, която се предизвиква от естеството на самите оръдия на труда.