Съдържание

Действителни причини за излишното население

Ние видехме, че Малтус и неговите последователи са смесили условията на съвременната капиталистическа организация на производството и разпределението със законите на природата. Великото значение на машината се заключава в това, че тя силно съкращава човешкия труд. Но ако при съвременното й прилагане работният ден не се намалява ни най-малко или се намалява съвсем не в съответственост с нарасналата производителност на труда, то естествено е, че докато не се разширят размерите на националното производство, ще се образува излишно население. За по-добро пояснение на това явление може хипотетично да се представи най-рязък случай: — машината, която принадлежи на едно лице, произвежда всичките предмети; тогава цялото население на страната се превръща в излишно население, което няма работа и живее от милостинята на притежателя на машината. С една реч, в настояще време, в сферата на капиталистическата организация на производството, образуването на население, което не намира работа, и затова като че ли е излишно, си има корените не в извънмерното нарастване на населението, а в това, че прогреса на техническите усъвършенствувания не се съпровожда с съответствено съкращение на работния ден. Това също следва да се каже за оскъдността на работническата заплата в богатите страни. Работническата заплата е оскъдна тук не по това, че увеличението на населението надпреварва нарастването на националното богатство, а вследствие значителността на принадената стойност. Във всички западноевропейски държави процента за умножаването на населението в настоящето столетие е по-малък в сравнение с предидущите; националното богатство е нараснало и нараства в безпримерни още в историята размери; а в това време средната работническа заплата малко се е издигнала над минимума на средствата за съществуване и никога още не е имало такова количество излишно население, както в настоящето столетие в страни, където капиталистическото предприятие обхваща значителна част от населението.