Съдържание

Категориите на излишното население

Излишното население ни представлява две състояния: текущо и неподвижно.
Текущо излишно население наричат такова, което непрекъснато се образува и отново се поглъща от производството. Постоянни технологически усъвършенствувания, кризите, които периодически стават и застоя в делата съкращават количеството на изискуемия се труд, работниците се лишават от работа; а след това, с разширението на производството, отново се притеглят в него. Това е текущата форма на излишното население. Неподвижната форма на излишното население се състои в постоянния брой работници, които нямат работа. Нормалното им количество в Англия е приблизително 800 000. Те живеят в работните къщи и със средствата, които получават от приходите.Неподвижното излишно население се състои от три категории.Първата категория съставляват просяците, които са способни да работят, но които не могат да си намерят работа. Тази категория твърде забележително нараства при всеки значителен прогрес в техническите усъвършенствания. Втората категория образуват децата на просяците. Третата - сакатите и неспособните да работят. Тук влизат всички тези от класа на наемните работници, които преживяват нормалната продължителност на живота на работните и стават слаби, а също така жертвите на промишлеността, броя на които расте с разширението на машинното производство. Колкото са по-широки в една страна размерите на капиталистическото производство и колкото заедно с тези размери прогресира производителността па труда, толкова по-бързо нараства общественото богатство, толкова по-голямо е неподвижното и текущото излишно население и официалния пауперизъм. Законът, по който развитието на обществената производителна сила на труда прогресивно понижава количеството на изхарчената работна сила в отношение към количеството на средствата на производството, този закон - в страните с развито капиталистическо стопанство, и когато работническата класа не е придобил още влиятелен глас в организацията на производство и разпределението, както това виждаме в настояще време - се изразява в това, че колкото по-бързо се развива производителната сила на труда, толкова по-необезпечени стават средствата за съществуване на работниците, т. е. на този клас, който във всичките големи западноевропейски държави съставлява повече от половината население.
Прогресивно образуване на елементи от капиталистическото народно стопанство към саморазложението им в други форми на промишлени предприятия. Всяка стопанствена форма е продукт от условията на времето. Но живота не се спира. В него произтичат постоянни изменения и настъпва момент, когато известна форма става в рязко противоречие с постепенно узрелите нови условия на живота. Тогава тази форма по-бавно или по-бързо се разрушава. Сега всички са съгласни с това, че узряват елементи за отстранението на капиталистическата форма, на предприятието в нейното съвременно значение, което се характеризира с хегемонията на капитала. Възгледите се различават само по отношение към процеса, който ще послужи за осъществяването на този факт. Едни предполагат, че Западна Европа стои вече в навечерието на големи социални преобразувания в смисъл на разширяване на асоциационното производство; други мислят, че на системата на наемния труд с първенството на капитала предстои едно съществуване още за непредвидено време, но при това, първенството на капитала, вследствие на настъпателното движение в организацията, която сплотява работническата класа в съюзи, постепенно ще се намалява чрез разширяването на фабричното законодателство и чрез нарастващото усилено влияние на труда върху условията при работническия контракт.
При условия на по-нататъшно развитие на капиталистическото производство, числото на наемните работници, по причина на погиването на дребните форми на стопанствените предприятия, ще нараства както абсолютно, така и относително към цялото население. С увеличението на относителния брой на работническата класа, с концентрирането му в едрите промишлени центрове, в големите фабрики и заводи, в градовете, с разпространението на образованието между него, този клас се сплотява и обхваща голяма организация на работнически съюзи с определени еднородни цели и единство в начина на действията. С разширението на работническите съюзи се усилва социалното значение на работническата класа, а с това заедно се увеличава неговото общо участие в благата на прогресиращата култура.