Съдържание

Мотив за възникването на капиталистическото предприятие

Като пристъпваме към обяснение природата на капиталистическото производство, ние ще укажем преди всичко основния мотив, който помага за възникването на капиталистическата промишленост. Основният мотив тук се заключава в извличането доход от наемния труд. Всеки знае, че стопанинът на предприятието наема работници със сметка да получи известна печалба от разходвания в производството капитал. Но в какво се заключава причината за произхождението на тази печалба, от какво се определя нейния размер, за тези неща у хората, незапознати с икономическата наука съществуват твърде тъмни представи. Незапознатите с тази наука обикновено предполагат, че печалбата произтича от размяната, че тя е резултат от купуването и продаването. Но да се мисли тъй, значи да се гледа само на външната повърхност на икономическия механизъм. В действителност обаче печалбата произтича не от размяната, а от производството. Причината за печалбата се заключава в това, че количеството на труда, овеществен в паричната работническа заплата или в продуктите, които могат да се купят за тази заплата, е по малко от количеството на труда, което се заключава в продуктите, произведени от работниците и които стават собственост на стопанина на предприятието. Въобще казано, причината на печалбата се заключава в туй, че работниците произвеждат повече ценности, отколкото онова количество, което е употребено за тяхното поддържане във време на извършената от тях работа. Ако не съществуваше разделението на занятията, то не щеше да има нито купуване, нито продаване, но при все това печалба пък щете да има. Патриархалната община, която не знаела какво нещо е размяна, обръщала победените в роби с цел да извлече полза, печалба от техния труд. Тази печалба произлизала от това, че робът употребявал по-малко, отколкото произвеждал. Ако потребеното и произведеното от роба или наемния работник бяха еднакви, то не можеше да се яви печалба, а следователно институтите на робството, крепостничеството и наемния труд биха се лишили от всякакъв смисъл. От казаното следва, че размерът на печалбата на целия клас стопани на предприятията се определя от разликата между количеството на изпълнения от работниците труд и количеството на труда, който се заключава в получената от последните работническа заплата. Нека предположим, че в известна страна съществува дванадесетчасов работен ден; производството на предметите, които могат да се получат срещу средната ежедневна работническа заплата, изисква 9 часа; тогава трите часа отиват за в полза на стопаните на предприятията и валовата печалба ще се равнява на 25%, без да се обръща внимание на цените. Условията, които определят цените и тяхното колебание, могат да дадат на един разред предприематели повече от 25% печалба, а на друг по-малко; но въобще взето предпримателите получават 25% валова печалба. От тази валова (смесена) печалба се изплащат: наемната плата за земята, процентите на заетите капитали, налозите, с които се облагат производството и размяната, - и остава чистия или така наречения предприемателски доход.
След като се извадят поземлената рента, процента на капитала и налозите, всичките разходи на предприемателите за производството се състоят единствено в работническата заплата, която се дава за труда. В действителност работата произхожда така: част от разхода на отделен предприемател се състои в прямото изплащане на работническата заплата; другата част от неговия разход, вследствие на разделението на занятията, се състои в купуването на материалите и оръдията на труда, като считаме в числото на оръдията и постройките. Като купува материалите и оръдията, отделния предприемател изплаща на предшестващия производител работническата заплата, която последния изразходвал при приготовлението им. Действително, че той му я изплаща наедно с печалбата, но от това същността на делото ни най-малко не се изменя. В сила остава този факт, че в целия процес на производството, като започнем от приготовлението на материалите и оръдията и свършим със създаването на готови продукти, всичките разходи на предприемателите, взети в едно, се състоят изключително в работническата заплата. Разделението на занятията, вследствие на което не едно и също стопанство произвежда и материалите, и оръдията, и готовите продукти, поражда само тази разлика, че някои от участващите предприематели в процеса на приготовлението на известен продукт са получили своята част от общата печалба преди продуктът да бъде готов.
Да се получи по възможност по-голяма печалба от разходвания в предприятието капитал съставлява в съвременното общество почти единствената цел на капиталистическата промишленост. Благодарение на това, природата на капиталистическото производство и породените от него икономически следствия се обясняват най-отчетливо, ако при по-нататъшното изследване на това производство приемем за център нарастването на печалбата.