Съдържание

Условия, които определят величаната на валовата печалба на предприемателите, които употребяват наемен труд - Част 1

От предидущото разследване на условията, които произвеждат печалбата, само по себе си произлиза, че нейната величина за целия клас хора, които се ползуват от наемен труд, я определят три условия:
1.    Продължителността на работния ден.
2.    Числото на наемните работници.
3.    Отношението на необходимия труд към принадения труд или, което е все същото, отношението на стойността на работническата заплата, т.е. изменяемия капитал към принадената стойност.
При дадено количество необходим труд и дадено число наемни работници печалбата е толкова по-голяма, колкото е по-голям работния ден. От тук е ясно защо стопаните на капиталистическите предприятия постоянно се стремят да увеличат по възможност работния ден. Това стремление се натъква на съпротивлението от работниците и вмешателството на държавата в отношенията между капитала и труда. Законодателството ограничава работния ден, за да запази здравето на народа, което се подкопава от извънредния труд, а така също с цел да се даде на работниците свободно време за образование и умствено развитие. Ограничението на работния ден от закона толкова повече е необходимо, където извънредното увеличение на труда разгледано в същността му, малко зависи от хуманните или егоистичните наклонности на отделните стопани. Конкуренцията придава на производителните условия значение на външен принудителен закон по отношение на всеки отделен капиталист. Ограничението на работния ден съставлява в настояще време едно от първите изисквания в агитационното движение на работническите класи в Западна Европа и Северна Америка. И несъмнено е размерите за осъществяването на това изискване се намират в най-тясна връзка с политическото значение на работническия клас в страната.
При дадена величина на работния ден и дадено количество на необходимия труд величината на печалбата се определя от количеството на наемните работници. Ако един работник произвежда ежедневно принадена стойност равна на 1 лв., то n работници ще произведат стойност, равна на 1 лв. x n. Следователно, количеството на произведената в известен период време печалба се равнява на печалбата, която се доставя от работния ден на един отделен работник, умножена на числото на употребените в предприятието работници. Капиталистическата промишленост може да се разширява само при условия, които позволяват да се увеличава числото на наемните работници. Капиталистическата промишленост започнала да се развива бързо в Европа именно в това време, когато вследствие на известни условия, селяните биле лишени от средствата на производството и били преобърнати в пролетарии. Лишените от земя селяни били длъжни да търсят средства за съществуване чрез продаване на своята работна сила. За възникването на манифактурата бил повече от полезен този наплив от работни ръце. Той им позволявал да разширяват производството и с това увеличавал доходите на стопаните на капиталистическите предприятия.