Вътрешни и външни причини, които способстват общинното земевладение да преминава в частна собственост - Част 2

Видехме в какъв ред, който се определя от интензивността на селскостопанствената култура, се отстраняват от пределенето или съвсем от общинното владение различните обработваеми участъци на земята, за да не може да се получи при пределенето лошо обработван участък вместо добре обработван. В този същия ред излизат от пределенето или съвсем от общинното владение различните по културно значение участъци на земята, за да може да си унищожи обработването и ползването през ивица от земя . И то за това, понеже колкото е по-интензивна културата, толкова по-силни могат да се окажат, при известни условия, неудобствата от подобно разпокъсване на земята. Тези неудобства се заключават в това, че такова разпокъсване често определя за всичките членове на общината една задължителна еднообразна система в стопанството, така наречената „принудителна обработка", с което се стеснява индивидуалното стопанствено начинание и води към раздробяване на нивите, което се отразява неблагоприятно върху стопанството. При известна теснина на ивиците е невъзможно да се влачи и оре напреки. Съразмерно с нарастването на населението на общината и при разделението земята между всичките членове се увеличава раздробяването на ивиците и, разбира се, неудобствата от такова раздробяване все повече и повече ще се усилят и ще окажат своето вредно влияние.
Такива са били, при известна степен на селскостопанствената култура и при известна гъстота на населението на общината, най-важните неудобни страни от тази форма на общинното земевладение, която господствувала в Западна Европа преди своето разложение в индивидуална собственост. Тези неудобства са играли главната роля в процеса на самопроизволното разложение на общинното земевладение в Западна Европа.
Външната причина за разпадането на общинното земевладение се заключава във влиянието на законодателството върху него.
Още в последната четвъртина на XVIII век общинно владение в селските земи върху пасбищата, горите и празните места е било почти несъвместимо в Западна Европа. Такъв порядък в земевладението бил унищожен от законодателството. Западноевропейските правителства, под влиянието на учението от тогавашните икономисти за благотворността на индивидуалната собственост и икономическата свобода, издават закони, чрез които унищожават и последните следи на общинното земевладение.