Процеса, по който общинното имущество става частна собственост

Процеса, по който общинното имущество става частна собственост, се извършва, както вече казахме, съответствено на обособяването на труда. Този процес, като започва с предметите от движимата собственост, постепенно и незабелязано преминава върху плодовете на жетвата и дърветата, върху повече или по-малко постоянните жилища, върху дърветата и най-после, върху почвата под тях, и то съразмерно на постепенното отделяне от общината на повече и повече постоянния индивидуален труд. По-нататъшния ход на това същото движение ни обяснява така също и това защо нивята стават частна собственост по-рано, отколкото ливадите, ливадите по-рано, от горите, горите по-рано, отколкото празните и неудобните места. Всичко се състои в това, че на едни от участъците на земята се натрупва с течение на времето повече индивидуален труд, отколкото на други, а затова пък възникват съществени икономически различия между тях.
Общинното земевладение, което е претърпяло един процес на разлагане, т. е. постепенно се е приближавало към индивидуално завладяване, е вземало различни форми, които преминавали една в друга по следния ред:
1. Земята принадлежи на общината и се обработва с общите усилия на всичките членове на общината. Тук няма не само участъци, които да принадлежат в индивидуална собственост на някои от членовете на общината, но няма също така и такива участъци, които да са отредени от общината за индивидуално ползване. Тук общината има не само право на владение, но и право на ползване. В културните държави, такава община се среща и до сега в северозападните провинции на Индия и в Пенджаб.
2. Земята принадлежи на цялата община, но всеки член на общината се ползува от известен участък, който той обработва отделно от останалите членове на общината. Тук право за владение има общината, но правото за ползване е индивидуално. За индивидуалното ползуване на всеки член от общината се отрежда временно известен участък земя. Сроковете на ползването са твърде различни. Колкото е по-интензивно селското стопанство, толкова по-рядко е пределенето на земята. Основния смисъл на пределенето е уравнението на ползите от земята между членовете на общината. Такава е господстващата форма на общинното земевладение във Великорусия.
3. Част от земята съставлява индивидуална собственост; в разпореждането и ползуването с нея общината не се меси; другата част от земята принадлежи на цялата община, която съставлява общинно владение. В индивидуална собственост преминават преди всичко чифлиците, после оранните земи, по-после цялата гора, празните и неудобните места. В Швейцария и досега се е запазило общинното владение върху пасбищата, празните и неудобните места.