Развитие на едрото производство

Дребното производство започнало борба с едрото, но тази борба не била по силите му. Еснафската организация на труда взела да се разпада; духът на единството и другарството, който прави слабите силни, който е направил толкова велики неща в средните векове, почти съвсем издъхва в твърде тежката борба с развиващата се все повече и повече манифактура. Условията за борба са станали още по-невъзможни, когато на помощ на едрите предприятия са се явили машините и другите усъвършенствани оръдия на производството.
През 1764 г. на Европа става известна изнамерената от Уат парна машина, която по-после е усъвършенствана от него. Предачната машина на Аркрайт (1769 г.), която облекчава и поевтинява производството на преждата, прави преврат в този отрасъл на промишлеността. Първоначалната предачка на Аркрайт се е привеждала в движение от вода но употреблението на водната сила било свързано с много затруднения. Силата на падащата вода не може да бъде увеличавана произволно, при това тя представлявала сила от чисто местен характер. Само с изобретението втората Уатова машина, така наречената парна машина с двойно действие (1784 г.), бил намерен двигателя, степента на силата на който се намира напълно под контрола на човека; двигател, който, бидейки средство за движение, в същото време и сам е подвижен, вследствие на което дава възможност промишлеността, която се ползува от него да се установи в която и да е местност, докато водното колело я задържало само в местности, които са се ползували от значителна водна сила.
През 1784 г., с изнамерването на механическия тъкачен стан, се започва преврат в тъкачната промишленост, която дотогава е имала, както и предачната, домашен и кустарен характер.
През 1785 г., в Европа става известен парният локомотив; през 1798 г. - приложението на газа за осветление на работилниците; същата година - литографията; 1799 г. - параходството; 1803 г. - скоропечатната машина и фотографията; 1804 - шивачната машина.
Благодарение на приложението в производството на всичките току-що номинатни и много други изобретения на това забележително време, фабричните произведения значително поевтинели, и станали достъпни за голям брой хора.
С разширение размерите на производството, благодарение на машините, са се увеличили ползите от едрото производство; а колкото по-полезно било то, толкова по-лесно могло да намери кредит, толкова още повече се разширявало и съкращавало размера на дребната промишленост.