Съдържание

Производителността на труда в зависимост от изкуството

Друго качество на труда, от което зависи производителността му, е ловкостта, изкуството на работата.
Ловкостта на труда се изразява в умението да се видоизменят предметите на външната природа с най-малка загуба на мускулна и нервна енергия. Ловкостта се измерва с отношението, което съществува между количеството на изразходваната работна сила и количеството на приготвените чрез тази сила продукти или произведените на външните предмети преобразувания. Ловкостта на труда се намира в тясна връзка с техническото обучение. Затова отварянето на професионални училища, които разпространяват технически познания в народа, дава възможност на предишното количество труд, при същата му интензивност, да получава по-голяма сума продукти. Машинното производство, което уравнява интензивността на труда, уравнява така също и ловкостта на труда на работниците, понеже тук обработката на материалите преминава от ръцете на човека към машината. И заедно с това значително се увеличава количеството на простата работа, която се състои единствено в поддържане на машините и надзора над тях. По-нататък при разглеждането на машинното производство ние ще видим какви важни социални явления поражда уравнението интензивността и ловкостта на труда от машините.
Следващото условие, което увеличава производителността на труда се заключава в съединението и разделението му.