Съдържание

Производителността на труда в зависимост от интензивността му

Първото условие за производителността на труда е интензивността му. Интензивност на труда се нарича отношението между количеството на изгубената мускулна сила и времето на разходването й. Интензивността на труда се измерва с количеството на механичната работа, която се пада на единица време. Работник, който при равни останали условия изпълнява в течението на един час 8000 пудо-фута работа, проявява два пъти по-голяма интензивност на труда отколкото този, който изпълнява в същото време само 4000. Нека разгледаме причините, от които зависи различието в интензивността на труда. Преди всичко ще кажем как зависи интензивността на труда от мотивите към самия труд.